Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 79 A, 22-302 Siennica Nadolna, telefon 82 577 02 85, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. W sprawach z zakresu ochrony danych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowaną do nas korespondencję (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Pani/Panu odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana korespondencję.

PROCEDURA REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄW SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

W SIENNICY NADOLNEJ

RODOto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie podstawowych praw i wolności osób fizycznych, a w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdą Państwo informacje o przysługujących Państwu prawach oraz sposobach ich realizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu, który ma na celu wsparcie Państwa w realizacji przysługujących uprawnień.

Prawo dostępu do danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo wystąpić do nas o udzielenie informacji czy SzkołaPodstawowaim. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnejprzetwarza Państwa dane osobowe. Realizując prawo dostępu w odpowiedzi uzyskają Państwo informacje dotyczące:

• celów przetwarzania danych osobowych,

• kategorii przetwarzanych danych,

• odbiorców danych, którym dane zostały lub zostaną ujawnione,

• planowanego okresu przechowywania danych osobowych,

• prawa do żądania od administratora sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• źródła pochodzenia danych jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Państwa,

• zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Poza informacjami, o których mowa wyżej mogą Państwo otrzymać kopię danych osobowych. Pierwsza kopia danych osobowych jest bezpłatna, za każdą kolejną możemy pobrać opłatę.

Prawo dostępu do danych może zostać ograniczone w określonych sytuacjach np. możemy odmówić wydania kopii danych jeżeli nie można jej dostarczyć bez ujawniania poufnych danych lub wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub ich uzupełnienia. Wnioskując o ich sprostowanie lub uzupełnienie powinni Państwo jednocześnie wykazać, że są one nieprawidłowe lub niepełne. W tym celu należy przedstawić dokument, z którego wynika niezgodność przetwarzanych danych ze stanem faktycznym.

Prawo do sprostowania danych nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do danych, których tryb sprostowania określają odrębne przepisy.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianym, które jest realizowane poprzez niezwłoczne usunięcie danych, ale wyłącznie wtedy, kiedy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

• dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

• cofnęliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej do ich przetwarzania,

• złożyliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,

• dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,

• dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,

• dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Państwa prawo do bycia zapomnianym może przez zostać ograniczone ale wyłącznie wtedy, kiedy przetwarzanie danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim przypadku otrzymacie Państwo wyczerpującą informację dlaczego nie uwzględniliśmy Państwa żądania i z jakiego powodu dane nie zostaną usunięte.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skorzystać w ściśle określonych sytuacjach tj.:

• kiedy kwestionują Państwo prawidłowość danych, (ograniczenie następuje na okres ich sprawdzenia przez administratora),

• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (ograniczenie następuje do czasu sprawdzenia, czy podstawy administratora do przetwarzania są nadrzędne nad podstawami sprzeciwu),

• sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem) żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,

• potrzebują Państwo danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (a dane utraciły cel przetwarzania).

Administrator w razie ograniczenia przetwarzania na wniosek osoby będzie uprawniony wyłącznie do przechowywania danych osobowych. Jakiekolwiek przetwarzanie wykraczające poza ich przechowywanie będzie wymagało uzyskania od Państwa odrębnej zgody.

Możemy uchylić ograniczenie przetwarzania jeżeli będzie ono niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Wówczas poinformujemy Państwa o uchyleniu ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do bycia powiadomionym o:

• sprostowaniu nieprawidłowych danych osobowych,

• uzupełnieniu niekompletnych danych osobowych,

• usunięciu danych osobowych,

• ograniczeniu przetwarzania danych osobowych. Wówczas mamy obowiązek poinformować o wskazanej czynności każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy dane osobowe, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

Jeżeli poproszą nas Państwo o informację komu Wasze dane osobowe zostały przekazane, informacja taka zostanie Państwu udzielona.

Prawo do sprzeciwu

W dowolnym momencie możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy mogli przetwarzać danych, chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, prawi wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, to zaprzestaniemy ich przetwarzania do celu.

Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą

1. Aby skorzystać z przysługujących praw, muszą się Państwo do nas zwrócić z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony przed ujawnieniem Państwa danych osobowych osobom nieupoważnionym.

2. Państwa żądanie należy przesłać na piśmie na adres administratora: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej, Siennica Nadolna 79 A, 22-302 Siennica Nadolna, telefon 82 577 02 85, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Jednocześnie informujemy, iż wnioski mogą być również składane ustnie w siedzibie administratora, ale wówczas będą potwierdzane sporządzeniem notatki służbowej przez przyjmującego wniosek pracownika administratora. Pracownik przyjmujący żądanie może w celu potwierdzenia tożsamości osoby poprosić Państwa o okazanie dokumentu ze zdjęciem oraz podpisanie notatki.

4. Zastrzegamy, iż nie udzielimy Państwu żadnych odpowiedzi w drodze rozmowy telefonicznej.

5. Odpowiedź zgodna z zakresem żądania, zostanie Państwu udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później jak w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia.W uzasadnionych przypadkach tj. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub ich liczbę możemy wydłużyć odpowiedź o kolejne dwa miesiące, wówczas zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi poinformujemy Państwa o przyczynie opóźnienia.

6. W przypadku odmowy realizacji wniosku poinformujemy Państwa o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie powodów niepodjęcia działań oraz możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego.