konsultacjeHarmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych
prowadzonych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

image noz widelec 370Opłata za obiady w marcu 2020 r.

wynosi: 88,00 zł (osiemdziesiąt osiem złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.03.2020r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej 
w roku szkolnym 2020/2021 

(karta zgłoszenia) 

Na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.) oraz  Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej ustala się co następuje:

 I. Postanowienia ogólne 

§ 1

  1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.
  2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas I szkoły podstawowej.

image noz widelec 370Opłata za obiady w lutym 2020 r.

wynosi: 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.02.2020 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image noz widelec 370Opłata za obiady w  styczniu 2020 r. wynosi: 36,00 zł 
(trzydzieści sześć złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.01.2020 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.

image rodzice 370Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty na rzecz Rady Rodziców w kwocie 40 zł. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Rady Rodziców, Nr konta: 43 8200 0008 2001 0010 6539 0001, lub do wychowawców klas. Jednocześnie serdecznie dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy dokonali wpłat, dzięki czemu możemy pomóc dofinansowywać różnego rodzaju inicjatywy szkoły. Te fundusze zawsze wracają do naszych dzieci. Liczymy na Państwa zrozumienie i wsparcie.
Rada Rodziców