image noz widelec 370Opłata za obiady w lutym 2020 r.

wynosi: 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych 00/100)

- powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.02.2020 r.

Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.

Odpisów za obiady można dokonać każdego dnia do godz. 8.00

w sekretariacie szkoły lub u intendenta.