Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej 
im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej 
w roku szkolnym 2020/2021 

(karta zgłoszenia) 

Na podstawie ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U.  z 2017 r. poz. 59 z poźn. zm.) oraz  Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej ustala się co następuje:

 I. Postanowienia ogólne 

§ 1

 1. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej.
 2. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas I szkoły podstawowej.

§ 2

 1. Do klasy I szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci urodzone w 2013 roku, a także dzieci 6 – letnie urodzone w 2014 roku i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.
 2. Warunkiem przyjęcia do szkoły podstawowej dziecka jest obowiązek odbycia wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym dziecko ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
 3. Podanie do dyrektora w sprawie przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu.

§ 3

Do klasy I szkoły podstawowej przyjmuję się dzieci:

 1. z urzędu – zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej
 2. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – zamieszkałe poza obwodem szkoły podstawowej, w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie (załącznik nr 1)

§ 4

Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do szkoły podstawowej,
 2. jedno zdjęcie (podpisane),
 3. do wglądu – dowód osobisty rodziców (prawnych opiekunów).

§ 5

 1. Terminy składania dokumentów do klasy I szkoły podstawowej:
 2. podanie o przyjęcie – od 1 lutego 2020 r. do 30 marca 2020 r.
 3. ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły podstawowej – do 30 kwietnia 2020r.
 4. Na szczególnie uzasadnioną prośbę rodziców ostateczna decyzję o przydziale do klasy podejmuje dyrektor szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcami klas.

§ 6

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisje rekrutacyjną ds. rekrutacji w szkole podstawowej.
 2. Komisja składa się z :
 3. wicedyrektora,
 4. wychowawców klas,
 5. psychologa szkolnego.
 6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 7. ogłoszenie zasad rekrutacji w przedszkolu/oddziale przedszkolnym,
 8. zebranie podań o przyjęcie do szkoły,
 9. ustalenie składu osobowego oddziałów (liczba uczniów nie może przekraczać 25)
 10. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka rodzice (prawni opiekunowie) mogą odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 14 dni.
 11. Dyrektor szkoły w ciągu 14 dni rozpatruje odwołanie i udziela pisemnej odpowiedzi zainteresowanym stronom.
 12. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna.

 

 1. Postanowienia końcowe

       

§ 7

 1. O liczbie oddziałów i liczbie uczniów decyduje organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 2. Listy klas I z nazwiskami uczniów podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie na drzwiach szkoły najpóźniej do 28 sierpnia 2020 roku.

Załącznik nr 1

Zasady rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej uczniów spoza obwodu szkoły

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Decyzje o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 3. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęciu do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:
 4. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,
 5. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki,
 6. miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,
 7. w sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

(karta zgłoszenia)